Adatkezelői nyilvántartás

Az Adatkezelő megnevezése:

Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.

Székhelye, postai címe:

5300 Karcag, Petőfi u. 1/E.

E-mail címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma:

+3659503317

Adatvédelmi tisztviselője neve:

HANGANOV Kft.

Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 30. cikkének (1) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően az Adatkezelő, az általa a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről történő nyilvántartás vezetési kötelezettségének teljesítését biztosítsa.

Az adatkezelői nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő mindenkori, aktuálisan folytatott adatkezeléseiről egyesével a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelő információkat. A nyilvántartás aktualizálásáról és mindenkori hatályos változatának papír alapon történő megőrzéséről az Adatkezelő köteles gondoskodni.

A változások átvezetésének időpontját a nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma jelzi.

A nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma: 2023. december 1.

 

Az adatkezelés megnevezése:

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődővel való kapcsolatfelvétel, valamint tájékoztatásának biztosítása.

Érintettek köre:

Adatkezelővel kapcsolatba lépő természetes-, illetve jogi személyek.

Kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az érdeklődő által önkéntesen megadott adatok:

·        név (kapcsolattartó neve),

·        e-mail cím,

·        telefonszám,

·        cím (postai-, levelezési cím).

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Amennyiben a kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 év elteltével.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatok kezelése az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon, vagy levélben történő megkeresés esetén papír alapon kerül rögzítésre, illetve történik.

Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Az érdeklődők személyes adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai: ([1])

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai: ([2])

 

Az adatkezelés megnevezése:

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Az adatkezelés célja:

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Érintettek köre:

A felvételeken szereplő, felismerhető, beazonosítható természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő, felismerhető, beazonosítható természetes személyek képmása, illetve videófelvételek esetén hangja.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik, ugyanakkor a weboldalon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az adott oldalt.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően a lehető legrövidebb időn belül.

Adatbiztonsági intézkedések:

A weboldal adminisztrációs felülete, valamint a weboldalt kiszolgáló informatikai erőforrások és eszközök hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védettek.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Elektronikus megfigyelőrendszer adatai (5300 Karcag, Petőfi u. 1/E. szám alatti székhelyen - ügyfélszolgálat)

Az adatkezelés célja:

A megfigyelt területre történő be- és kilépések, behajtások, valamint az az ingatlanon belüli mozgások és történések személy- és vagyonvédelmi célú ellenőrizhetőségének biztosítása.

Érintettek köre:

A megfigyelt területre belépő, illetve gépjárművel behajtó természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

·        természetes személyek képmása,

·        gépjárművek rendszáma.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

A rögzített felvételeket jogosulatlanok számára Adatkezelő nem továbbítja; arra kizárólag az emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések (bűncselekmények) bizonyítása, illetve balesetek körülményeinek utólagos vizsgálata céljából az érintett kérelmére vagy harmadik fél jogos érdekének történő igazolása mellett, illetve az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság, stb. – hivatalos kérésére van mód.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A felvételek törlése a rögzítést követő 3 nap elteltével valósul meg.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az elektronikus megfigyelőrendszerben kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférés korlátozott, a rendszer hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védett. A rendszerhez történő hozzáférés naplózásra kerül.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Elektronikus megfigyelőrendszer adatai ( Karcagi Szilárdhulladék-lerakó telep, 5300 Karcag, Szent László utca 02148/18.hrsz. alatti telephelyen)

Az adatkezelés célja:

A hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, valamint a ténylegesen lerakott hulladékmennyiség után fizetendő hulladéklerakási járulék megfizetésének biztosítása.

Érintettek köre:

A megfigyelt területre belépő, illetve gépjárművel behajtó természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

·        természetes személyek képmása,

·        gépjárművek rendszáma.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

A rögzített felvételeket jogosulatlanok számára Adatkezelő nem továbbítja; arra kizárólag az elkövetett jogsértések (bűncselekmények) bizonyítása, az érintett kérelmére vagy harmadik fél jogos érdekének történő igazolása mellett, illetve az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság, stb. – hivatalos kérésére van mód.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/A. § (1)-(3) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 60 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt annak kezelője ne törölje.

Ha a felvétel törlésének mellőzését kérték, és a mellőzés kérésétől számított 30 napon belül a bíróság vagy más hatóság megkeresésére nem került sor, a felvételt haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a 60 napos megőrzési határidő még nem járt le.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az elektronikus megfigyelőrendszerben kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférés korlátozott, a rendszer hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védett. A rendszerhez történő hozzáférés naplózásra kerül.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Elektronikus beléptető rendszer – ideiglenes belépésre jogosultak adatai ( Karcagi Szilárdhulladék-lerakó telep, 5300 Karcag, Szent László utca 02148/18.hrsz. alatti telephelyen)

Az adatkezelés célja:

A hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, valamint a ténylegesen lerakott hulladékmennyiség után fizetendő hulladéklerakási járulék megfizetésének biztosítása.

Érintettek köre:

Adatkezelő telephelyére ideiglenesen belépő természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/A. § (4) bekezdése alapján

·        gépjármű rendszáma,

·        be- és kilépés dátuma, időpontja.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/A. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelésre az alábbi jogszabályi előírásokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

·        309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A rendszerben kezelt személyes adatok a kilépést követően 60 napon belül törlésre kerülnek.

Adatbiztonsági intézkedések:

A beléptető rendszer hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai   szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Hulladékleadással kapcsolatos adatkezelés nyilvántartása ( Karcagi Szilárdhulladék-lerakó telep, 5300 Karcag, Szent László utca 02148/18.hrsz. Alatti telephelyen)

Az adatkezelés célja:

Az ügyfelek és a leadott hulladék nyilvántartása, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

A hulladékot leadó lakosok, mint természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdés szerint az ügyfél alábbi adatai:

·        név,

·        lakóhely.

A számlázás érdekében az alábbi adatok kezelése történik:

·        számlázási cím,

·        cégek estében adószám,

·        mérlegjegy.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

·        Adatkezelő szerződéses pénzügyi, számviteli szolgáltató partnere (megnevezése: Kiss Mária e.v., székhelye: 5300 Karcag, József Attila u. 19/B., adószáma: 63588983-2-36), könyvvizsgáló (megnevezése: Megyesi Tibor, székhelye: 5008 Szolnok, Ybl Miklós, u. 13., kamarai tagsági száma: 006279).

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kerül sor.

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

·        309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) az Adatkezelő a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrzi meg. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A „MÉRLEG online informatikai rendszer”-ben történik az adatok nyilvántartása.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a megrendelők személyes adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Megrendelők (ügyfelek) nyilvántartása

Az adatkezelés célja:

Az ügyfelek nyilvántartása, megrendelés teljesítése, kapcsolattartás, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

Adatkezelő megrendelői.

Kezelt adatok köre:

A megrendelő beazonosításához, a vele történő kapcsolattartáshoz szükséges alábbi adatok:

·        név,

·        e-mail cím,

·        telefonszám,

·        számlázási, szállítási cím,

·        értesítési cím (postai, levelezési cím).

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

·        Adatkezelő szerződéses pénzügyi, számviteli szolgáltató partnere (megnevezése: Kiss Mária e.v., székhelye: 5300 Karcag, József Attila u. 19/B., adószáma: 63588983-2-36), könyvvizsgáló (megnevezése: Megyesi Tibor, székhelye: 5008 Szolnok, Ybl Miklós, u. 13., kamarai tagsági száma: 006279).

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

·        309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) az Adatkezelő a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrzi meg. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.

A megrendelő elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait az azok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonását (törlés kezdeményezése, kérése) követően a lehető legrövidebb időn belül törli az Adatkezelő.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a megrendelők személyes adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő szerződéses partnereinek nyilvántartása, partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

Adatkezelő szerződéses partnerei.

Kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához (pl.: átláthatósági nyilatkozatok), továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kezeléséhez szükséges adatok közül az alábbi adatok:

·        név (cég tulajdonosa),

·        cím (székhely, számlázási cím),

·        adószám,

·        bankszámlaszám,

·        e-mail cím,

·        telefonszám,

·        átláthatósági nyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatok.

További szerződéses adatok körében a kapcsolattartók adatai:

·        név,

·        telefonszám,

·        e-mail cím.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Magyar Államkincstár,

·        Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

·        Adatkezelő szerződéses pénzügyi, számviteli szolgáltató partnere (megnevezése: Kiss Mária e.v., székhelye: 5300 Karcag, József Attila u. 19/B., adószáma: 63588983-2-36), könyvvizsgáló (megnevezése: Megyesi Tibor, székhelye: 5008 Szolnok, Ybl Miklós, u. 13., kamarai tagsági száma: 006279).

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

·        a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A szerződéses kapcsolattartók személyes adatai esetében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A szerződéssel összefüggésben helyben tárolt és kezelt adatok megőrzése minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint történik. Ez általában 10 év, de jogszabály ettől eltérő, hosszabb megőrzési időt is előírhat.

A pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) az Adatkezelő a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrzi meg. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A szerződött partnerekkel történő kapcsolattartás az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon, vagy írásos formában, levélben történik.

Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a szerződésekhez kapcsolódó adatok feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez történő hozzáférést biztosító informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A szerződéses partnerek személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Panaszok kezelésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Érintettek jogainak biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése, panaszügyintézés, panasz kivizsgálása.

Érintettek köre:

Adatkezelőhöz panasszal forduló természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

·        bejelentő neve,

·        lakcíme,

·        elektronikus formájú bejelentés esetén e-mail címe,

·        bejelentő által megadott további személyes adatok,

·        panasszal érintett személyes adatai.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

A panasz kivizsgálásában, kezelésében illetékes eljáró szervek, hatóságok.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 2013. évi CLXV. törvény,

·        a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint a papír alapon benyújtott, illetve rögzített panasz kötelező megőrzési ideje 2 év, azt követően törölni kell.

Adatbiztonsági intézkedések:

A panaszt benyújtóval történő kapcsolattartás az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon vagy írásos formában, levélben történik.

Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A panaszos személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.

Érintettek köre:

Adatkezelőhöz közérdekű adatigénylést benyújtó természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

·        adatigénylő neve,

·        elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, e-mail cím, telefonszám),

·        igényelt adatok köre,

·        költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám),

·        bankszámlaszám (költségtérítés banki utalással történő teljesítése esetén).

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) adattartalma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kerül továbbításra.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Adatkezelő a közérdekű adatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy évig kezeli.

A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) az Adatkezelő a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrzi meg. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A közérdekű adatot igénylő személlyel történő kapcsolattartás az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon vagy írásos formában, levélben történik.

Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A közérdekű adatot igénylő személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai / szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Álláspályázatra jelentkezők adatai

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő működése folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Érintettek köre:

Adatkezelő meghirdetett álláspályázataira jelentkező természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

Az álláshirdetésre jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

·        név,

·        születési név,

·        anyja neve,

·        neme,

·        születési hely, idő,

·        családi állapot,

·        állampolgárság,

·        lakcím (lakóhely, tartózkodási hely),

·        értesítési cím,

·        telefonszám,

·        e-mail cím,

·        önéletrajz,

·        fénykép,

·        képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok adatai.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában.

A benyújtott álláspályázat elbírálását követően sikertelen pályázat esetén a pályázó számára Adatkezelő visszajuttatja a benyújtott pályázati anyagokat. Amennyiben a pályázó nem veszi át azokat, akkor Adatkezelő legfeljebb 90 nap elteltével törli, megsemmisíti az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Az álláspályázatra jelentkezők személyes adatait tartalmazó, kinyomtatásra került papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Személyügyi nyilvántartás

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő, mint munkáltató jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése; humánerőforrás menedzsment feladatainak támogatása.

Érintettek köre:

Adatkezelő által foglalkoztatott természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A foglalkoztatottak természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a jogviszonnyal összefüggő további adatok:

·        név,

·        születési hely és idő,

·        anyja neve,

·        személyi igazolvány száma,

·        házassági anyakönyvi kivonat száma,

·        halotti anyakönyvi kivonat száma,

·        lakcím (lakóhely, tartózkodási hely),

·        értesítési cím,

·        állampolgárság,

·        telefonszám,

·        e-mail cím,

·        iskolai végzettség,

·        szakmai, tanfolyami végzettségek,

·        képesítést igazoló okmányok száma,

·        munkakör, besorolás, beosztás, telephely, felvétel időpontja,

·        gépkocsivezetői engedély száma (gépjármű használatára jogosult foglalkoztatottak esetén),

·        eltartottak adatai (név, születési idő).

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Adatkezelő foglalkozás-egészségügyi szolgáltató partnere (üzemorvos megnevezése: KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény, székhelye: 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27., adószáma: 15411877216),

·        Adatkezelő munkavédelmi szolgáltató partnere (megnevezése: Illés-Trióvéd Kft., székhelye: 5300 Karcag, Szent István sugárút 48., adószáma: 23090734216),

·        a foglalkoztatással összefüggő, illetve a humánerőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódó, jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok, társszervek, különösen a Központi Statisztikai Hivatal.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

·        a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

·        a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet,

·        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,

·        a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet,

·        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A helyben tárolt és kezelt adatok megőrzése minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek szerint történik, az adott foglalkoztatási jogviszonyra irányuló ágazati törvényben meghatározott időtartamig kerülnek az adatok megőrzésre.

A munkahelyi balesettel kapcsolatban kezelt személyes adatok megőrzési ideje 5 év a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a személyügyi nyilvántartás adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez történő hozzáférést biztosító informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A személyügyi nyilvántartás személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozóit Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Bér- és járulékelszámolás

Az adatkezelés célja:

A bér- és járulékelszámolás biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

Adatkezelő által foglalkoztatott természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A bér- és járulékelszámoláshoz, továbbá a kifizetéséhez szükséges természetes személyazonosító adatok (törzsadatok), valamint a jogviszonnyal összefüggő további adatok:

·        foglalkoztatott neve,

·        lakcíme (lakóhelye, tartózkodási helye),

·        adószáma,

·        TAJ száma,

·        bankszámlaszáma,

·        nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok,

·        eltartottjai adatai (név, születési idő, adószám, TAJ szám),

·        házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám),

·        munkaköre, besorolása, beosztása.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Adatkezelő szerződéses pénzügyi, számviteli szolgáltató partnere (megnevezése: Kiss Mária e.v., székhelye: 5300 Karcag, József Attila u. 19/B., adószáma: 63588983-2-36), könyvvizsgáló (megnevezése: Megyesi Tibor, székhelye: 5008 Szolnok, Ybl Miklós, u. 13., kamarai tagsági száma: 006279).

·        A bér- és járulékelszámolással összefüggő jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok, társszervek, különösen:

◦        Központi Statisztikai Hivatal,

◦        Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

◦        Magyar Államkincstár.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

·        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

·        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

·        az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,

·        a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,

·        a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A helyben tárolt és kezelt adatok megőrzése minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek szerint történik, az adott foglalkoztatási jogviszonyra irányuló ágazati törvényben meghatározott időtartamig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembe vételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő legalább öt évig köteles megőrizni.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a bér- és járulékelszámoláshoz kapcsolódó adatok feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

Az adatkezelés megnevezése:

Gépjárművek helymeghatározása, nyomkövetése

Az adatkezelés célja:

Társasági tulajdon vagyonvédelme, emberi élet-, testi épség védelme, továbbá a munkavégzés, feladatellátás ellenőrzése, munkaszervezés és a logisztika hatékonyabbá tétele.

Érintettek köre:

Adatkezelő által biztosított gépjármű használatára, vezetésére jogosult foglalkoztatottak.

Kezelt adatok köre:

·        foglalkoztatott neve,

·        gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám),

·        gépjármű útvonal adatai,

·        gépjármű GPS pozíciója.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adatkezelő számára az online rendszert biztosító szolgáltató partnere (megnevezése: I-Cell Kft., székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 269., adószáma: 11756420241).

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelésre a következő jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembe vételével kerül sor:

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A kezelt adatok megőrzésének időtartama 30 nap, ezt követően az Adatkezelő azokat törli.

Adatbiztonsági intézkedések:

A gépjármű-felügyeleti rendszer a szolgáltató informatikai rendszerében üzemel, az abban kezelt adatok biztonságáért a szolgáltató szerződéses garanciát, felelősséget vállal.

A rendszer hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védett, jelszavas védelemmel ellátott és titkosított adatkapcsolatot (https protokoll) alkalmaz a kommunikáció folyamán.

A rendszerhez való hozzáférése kizárólag az Adatkezelő meghatározott, erre feljogosított munkatársainak van.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközökön azonosítás és hitelesítés, valamint hozzáférési- és jogosultsági rendszer alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A papír alapú adathordozókat (iratok, bizonylatok) Adatkezelő az iratkezelés általános szabályai szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:

 

 

[1]      A kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és a kezelésükre tett intézkedések. Adatvédelmi incidens esetén töltendő!

[2]      Az érintett hozzáférési jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó intézkedések jogi és ténybeli indokai. Adatkezelő által az érintett kérelmének történő elutasítása esetén töltendő!