Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.

5300 Karcag, Petőfi u. 1/E.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ügyfélszolgálat: Kedd és Csütörtök:   8.00 – 15.00

                             Szerda: 10.00 – 14.00                    

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közérdekű adatokat itt találja.

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme)

Balajti József                        ügyvezető igazgató                         e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Saskáné Nagy Marianna      értékesítési vezető                             e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hamar Bence                        szállítási és karbantartási vezető e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth Gergő                            hulladéklerakó vezető                   e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Központi telefonszám: 06 59 503 - 317

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Saskáné Nagy Marianna – értékesítési vezető

ügyfélfogadási rend: Kedd és Csütörtök: 8.00 – 15.00

                                    Szerda: 10.00 – 14.00

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

I/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

 

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon és telefax száma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Székhelye és postacíme: 5300 Karcag, Petőfi u.1/E.

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 06 59 503-317

Tevékenysége: Hulladékszállítás – közszolgáltató alvállalkozójaként

Képviselője: Balajti József

Részesedés mértéke: 30%

I/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cím:5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.

Levelezési cím: Szolnok, Kossuth Lajos út 1.

Központi telefonszám: 06-56-501-400

E-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege itt olvasható.

Társaságunk működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok

 

-         A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

-         A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

-         A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

-         A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

-         A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.

-         Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A szabályzatot itt találja.

II/2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/5. A közfeladatot allátó szerv általnyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

       Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az adatkezelői nyilvántartást itt találja.

 

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzá férés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

II/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

 

II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzatát itt találja.

Szóbeli igénybejelentést személyesen lehet tenni a következő helyen és időben:

Ügyfélfogadási időben, az 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E. sz. alatti ügyfélszolgálaton

Ügyfélfogadási idő: Kedd és Csütörtök: 8.00 – 15.00

                                 Szerda: 10.00 – 14.00

Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni:

Postai úton: 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E. sz.

E-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős személyek a következők:

Balajti József                   ügyvezető igazgató

Pintér Judit                       adatvédelmi felelős

II/14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

 

II/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újra hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

II/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

II/22. A közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

II/25. A közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás) amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat

 

 

III. Gazdálkodási adatok

III/1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók 

A közérdekű adatokat itt találja: 2018 2019 2020 2021 2022

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közérdekű adatokat itt és itt találja.

III/3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztése támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Az NK Kft-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznostásra, vagyon vagy vagyoni érétkű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A közérdekű adatokat itt találja.

III/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az NK Kft-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az NK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

 

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az NK Kft-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III/8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az NK Kft-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.